img

Szkolenie pracowników jako komponent zarządzania zasobami ludzkimi

Generalnie rzecz ujmując pod pojęciem szkolenia zawodowego pracowników rozumie się ogół celowych i systematycznych działań występujących w danej organizacji i skierowanych na pogłębienie oraz poszerzanie określonych elementów potencjału pracy, jak i na wyposażenie ich w nowe elementy, niezbędne z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb organizacji. Poniżej znajdziesz kilka pożytecznych informacji, dotyczących szkolenia pracowników, jako komponent zarządzania zasobami ludzkimi. Przeczytaj koniecznie!

Zacznijmy od tego, że zwykle szkolenia przybierają różne formy, od instruowania podczas pracy, po kursy oferowane przez osoby i instytucje spoza organizacji. Natomiast szkolenie połączone z rozwojem jest czymś oczywistym wówczas, gdy organizacje planują awansowanie kluczowych pracowników. Przede wszystkim w takim wypadku wysiłki zmierzają w kierunku pogodzenia potrzeb organizacji z rozwojem indywidualnej kariery pracownika. Jednak z punktu widzenia pracownika szkolenie i doskonalenie zawodowe stanowi ciąg zaplanowanych, systematycznych działań, mających na celu rozwój określonych elementów potencjału pracy oraz zwiększenie zdolności pracowników do radzenia sobie z zachodzącymi zmianami i ciągle rosnącymi wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami. Trzeba przyznać, że w tak pojmowanym kształceniu pracowników chodzi zarówno o zdobycie konkretnych kwalifikacji i przygotowanie do wykonywanego zawodu, jak i rozwój posiadanych umiejętności, głównie osobowościowych i moralnych walorów poszczególnych pracowników, wymianę kwalifikacji (przekwalifikowanie) oraz ekspansję i wzrost zdolności do działania w stale zmieniających się warunkach.

Musisz jednak wiedzieć, że z punktu widzenia przedsiębiorstwa generalnym celem systemu szkolenia i doskonalenia pracowników jest ich przygotowanie do pełnienia aktualnych i przyszłych funkcji w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim jest to tworzenie takich systemów rozwoju potencjału pracy, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności, a tym samym zapewniają firmie przetrwanie i rozwój. Generalnie rzecz ujmując szkolenia służą uzupełnieniu określonej wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kształtowaniu postaw i zachowań pracownika w celu utrzymania i poprawy efektywności obecnie wykonywanej pracy. Ponadto dotyczyć mogą kształtowania umiejętności interpersonalnych, czy technicznych. Dodatkowo poprzez szkolenie i doskonalenie pracowników można kreować nowy model organizacji – organizacji uczącej się. Chodzi oto, że ten generalny cel przekłada się na cele bezpośrednie i pośrednie, do których zaliczyć można: zdobywanie i uzupełnianie wiedzy, nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych, kształtowanie właściwych postaw zawodowych, poszerzanie horyzontów, sprzyjanie zaspokajaniu potrzeb samorealizacji.

 

Zobacz również